Ing.Tomáš Kozár

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány Vytyčovanie hraníc pozemkov Identifikácie parciel


 zistiť viac

Inžinierska geodézia

Polohopisné a výškopisné zameranie Vytyčovanie stavieb Digitálna mapa mesta Zameranie podzemných sieti


 zistiť viac

Ostatné

Adresný bod Vyhľadávanie pozemkov


 zistiť viac

Poskytujeme široké spektrum geodetických a kartografických prác v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a inžinierskej geodézie, spracovanie grafických a číselných podkladov do digitálnej formy a poradenskú činnosť v týchto odboroch.

ING.TOMÁŠ KOZÁR
            Autorizovaný geodet a kartograf