Ing.Tomáš Kozár

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 • geometrické plány na rozdelenie pozemkov

  • oddelenim častí pozemkov pri kúpe alebo predaji
  •  zlúčenie pozemkov
  • zmena priebehu hranice
 • geometrické plány na zameranie stavby

  • zameranie rozostavanej stavby (založenie rozostavanej stavby banke)
  • zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • geometrické plány na zriadenie vecného bremena

  • geometrický plán na práva prechodu a prejazdu cez pozemok
  • geometrický plán na zameranie inžinierských sietí
 • vytyčovanie hraníc pozemkov

 • identifikácie parciel
 • majetkoprávne vysporiadanie
 • konzultačná a poradenská činnosť v odbore geodézie kartografie a katastra.

Geometrický plán

Geometrický plán

Geomtrický plán na zameranie stavby

Vytyčovací náčrt