Ing.Tomáš Kozár

INŽINIERSKA GEODÉZIA

 • Inžinierska geodézia:
  • polohopisné - výškopisné zameranie pozemkov pre projekčné a iné účely
  • vytyčovanie stavebných objektov (dodržanie geometrického tvaru stavby -  osadenie stavby na pozemku podľa schváleného stavebného povolenia)
  • kontrola priestorovej polohy stavebných objektov
  • geodetické dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebných objektov ( pôdorysy, fasády, rezy)
  • vyhľadávanie a zameriavanie podzemných inžinierskych sietí
  • porealizačné zameranie inžinierskych sietí
  • tvorba účelových máp
  • digitálna technická mapa
  • zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov
  • zameranie a výpočet kubatúr
  • digitálny model terénu
  • konzultačná a poradenská činnosť v odbore geodézie, kartografie a katastra.

Projekty:

Zameranie pôdorysov a pohľadov

Zamerania pôdorysov a pohľadov