Ing.Tomáš Kozár

ODKAZY

Katastrálny portál - umožňuje jednoduché vyhľadávanie listov vlastníctva, parciel , vlastníkov a informácii o vkladoch a zápisoch do katastra.     Celý článok      

Mapový portál        -webová mapová aplikácía ktorá slúži na interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností.    Celý článok

Komora geodetov a kartografov - organizácia zdržujúca autorizovaných geodetov a kartografov.    Celý článok

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky -ústredný orgán štátnej správy  pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností. 

Transformačná služba - Rezortná transformačná služba podporujúca transformáciu medzi systémami S-JTSK/ETRS89/S-42.

Kontrola XML

Mini GIS