Ing.Tomáš Kozár

Komora geodetov a kartografov

Komora geodetov a kartografov vznikla a organizuje svoju činnosť na základe zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov (ďalej len "zákon"), ktorý bol novelizovaný zákonom NR SR č. 512/2007 Z.z.

Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje autorizovaných geodetov a kartografov, ktorí autorizačne overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti. Komora je právnickou osobou.

V roku 2016 som sa stal členom Komory geodetov a vlastním autorizačné oprávnenie na vybrané geodetické úkony.